...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯއަޑު
ނ.
މަޖާޒު:
ހިސާބަށްވުރެން ގިނައިން ކައިގެން ތިބޭމީހުންގެ ބަނޑުގައި ފުއްޓަކި ޖަހައިލުމުން އިވޭއަޑ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޯއަޑުގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ