...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯއަޑުކިޔުން
މ.
މަޖާޒު:
ހިސާބަށްވުރެ ގިނައިން ކައިގެން ތިބޭމީހުންގެ ބަނޑުގައި ފުއްޓަކި ޖަހައިލުމުން އިވޭއަޑުއިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ