...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯމަހަ
ނ.
(ޏ) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އުރަފަށާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި، އުރަފަށުގެ ބޭރުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.
ރަތްމަހާ ވައްތަރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ