...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯމުޑުދާސް
ނ.
މުޑުދާހުގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ ލޯ ލޮއިން ހަދައިފައިވާތަކެތި ނުއުނގުޅާ ހުންނައިރު ހުންނަ ކަހަލަ ކުލައެއްގައެވެ.
މި މުޑުދާސް ހުންނަނީ އެތިއެތިކޮޅަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ