...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯދިގުކަން
ނއނ.
(1) ތިމާއަށް ކޮންމެހެން ބަލަން ނުޖެހޭ ތަންތަން ބަލާކަން.
(2) އެހެން މީހުންނަށްވުރެ ކުރިން ތަންތަން ނުވަތަ އެއްޗެހި ފެންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ