...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯދިގުވުން
މ.
(1) ތިމާޔަށް ކޮންމެހެން ބަލަން ނުޖެހޭ ތަންތަން ބެލުން.
(2) އެހެން މީހުނަށްވުރެ ކުރިން ތަންތަން ނުވަތަ އެއްޗެހިފެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ