...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯލިތައްކޮޅަށްޖެހުން
ގބ.
(1) ބިރުގަތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރުޅިއައުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ މިނޫންވެސް އިޙުސާސަކުން ގައިގައި ހުންނަ ލޯލިތައް ކޮޅަށް ޖެހުން.
(2) ވާހަކައެއް އިވިގެން، ނޫނީ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ފެނިގެން ކުރި އިޙުސާސު ބަޔާންކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
(3) ހީބިހި ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ