...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯޖެހުން
މ.
(1) ފުރާ ދުއްވާ ބައެއް ބޮޑަތި އެއްޗެހީގެ ބަނޑުފިލާ ގައްޔާއި، ބައެއް ފުރާޅުގައި ލޯ ޝީޓް ހަރުކުރުން.
(2) މީހެއްގެ ލޯނަގައި އެލޯހުރި ތާނގައި އެހެން ލޮލެއް ޖެހުން.
(3) ތަނެއްގައި ވަށައިގެން މޫނުބަލާ ލޯ ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ