...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގ
ނ.
(1) ތާނައިގެ ފަނަރަވަނަ އަކުރު.
(ގަވިޔަނި) (2) އަކުރު ފިލި ތާނައިގެ ސުކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށި . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެދުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިގަނޑު . ހަށުގަނޑަ . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދަމަގަ . ހަނދަލަ . ހަނދަލާގެ . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ