...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑު
ނ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ލޭނުބައިވެގެން ދުޅާވާ ތަންތަން.
(2) ލަކުޑިން ހަދާފައި އެއްޗެއް މަރާމާރު ކުރުން.
(3) ފިނިވެގެން ގޮސްވާ ހަރު.
(4) ކަރުދާސް އަރި، މިސާލު:
ކަރުދާސް ގަނޑު.
(5) ގަނޑުފިއްލާކުޅޭ އިރު ފިލުވައި ނިވާކޮށްފައި އޮންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށި . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށުގަނޑަ . ހަނދު . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނގާ . ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަނުކަކުނި . ހަނުތެޅުން . ހަނުގާގަނޑު . ހަން . ހަންފީމިޔަރު . ހަންދަރު . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކެކުރި . ހަންޑިފިއްލުން . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރަގަނޑަ . ހަރަގަނޑޮ . ހަރާނޑާ . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުބޭސް . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރުވުން . ހަރުފަމުތް . ހަރުފަތް . ހަރުފަސް . ހަރޯށި . ހަޅިބައިން . ހަކަވެޅާ . ހަކަތަ . ހަކަތަޖެހުން . ހަކި . ހަކިބަނުން . ހައި . ހައިގަނޑު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައްބުރު . ހައްތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ