...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުވަރު
ނ.
(1) ރަސްކަލަކު ނުވަތަ ރައީސަކު ނުވަތަ އަމީރަކު ހުންނަވާ ގެ.
(2) ދީނީގޮތުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ބޭބޭފުޅުން ދިރުއުޅުއްވި ގެކޮޅުތަކަށް ކިޔާގޮތް.
(3) ގޭގެއަށް އެންމެ މާތް ބަހުން ކިޔާގޮތް.
(4) މަޖާޒު:
ރީތިކޮށް ބޮޑެތިކޮށް ތަނަވަސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހިނގާޞަލަވާތް . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ނާމާންބޭފުޅުން . ނީވާބަތް . ރަންހަދާދޮރާށި . ރަންކުދިބޭކަލުން . ރޭކުރުން . ރޭކުރުވުން . ރޭވުން . ރޮށިފޮޅިކޭން . ބަނގަލާތެރެ . ބަންޑާރަބަދިގެކޮޅު . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބަދިގޭ ހަނޑޫ . ބިރުޑި . ބެރުގުޑުގުޑާ . ބޭރު . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޭރުބަނޑޭރި . ބޭރުބޮޑުއަށި . ބޮނޑިމަސް . ބޮޑުބަދިގެ . ބޮޑުކިބާ . ބޮޑުދޮރޯށި . ކަނބާ . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . ކަންޒަށްލުން . ކަކާބޭކަލުން . ކައްކާބަދިގެ . ކަމުކާމު . ކިބާ . ކީމަ . ކުއްލާބުތެލި . ކުއްލާބުގެ . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . ކުޑަކިބާ . ކޮއިލު . އަށި . އަނހިކުރުން . އަނހިކުރުން . އަވަހާރަ . އަވަހާރަގަނޑުވަރު . އަމާންދިދަ . އަތަރުގެ . އަތަރުގޭމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ