...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުވުން
މ.
(1) ދިޔާ އެއްޗެއް ފިނިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަތިގަނޑަކަށް ވުން.
(2) މީހާއަށް އަންނަ ނަފްސާނީ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުުން ބަސްމަރުވެ ހުއްޓުން އެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަނޑުގަތުން . ގަނޑޮވުން . ސޭކުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ