...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުތޮށަލިޖެހުން
މ.
(ޏ) ތޮށަލިން ހިޔާކޮށްފައިވާ ފުރާޅެއް ބާވެގެން ވާރޭ ވެހެން ފެށުމުން އެތަން ތަނަށް ތޮށަލިލެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ