...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނަ
ނއ.
(1) ދަތިހާލުގައި އެގޮތްމިގޮތަށް އުޅޭ އުޅުން (2) (ބދ) ބޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިކަތެޅުން . އެކުވެރިދައުލަތްތައް . ވަށިވަށީންދިނުން . ވަރުނުލާރާޅުގަނޑު . ދުލި . ތަޢުލީމުދިނުން . ސިރިންޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ