...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނަކަން
ނ.
(ބ) (1) ކުޑަކުދިންގެ ގައިގައި ކިލާހޭކި ހަޑިވާ ހަޑިވުން.
(2) ގައިގައި ހުންނަ ފޭރާމާއި ހަށިގަނޑުގައި ކުނިމިލަ ގިނަވެ ހަޑިވެފައި ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ