...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނެވިއްކުން
މ.
(1) ވިޔަފާރި ކުރުން.
(2) ތަކެތި ގަނެފައި ފައިދާ ލައިފައި އަނެއް ފަރާތަކަށް ދޫކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިއަފާރިކުރުން . ވިޔަފާރި . މުޢާމަލާތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ