...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަންނަވައިލުން
މ.
(1) ކޮއްޕައިލުން.
(2) ވައްދައިލުން، މިއީ ދަށް ބަހުރުވައިގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެޓުވުން . ކޮއްޕައިލުން . ގަޅުވައިލުން . ގިއްގަޅުވައިލުން . ސިއްސައިލުން . ސިއްސުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ