...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަންނާކުރައްވާ
ކއ.
ބިރު ނުވަތަ ލަދު ގަތްލެއް ބޮޑުކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް މިސާލު:
ގަންނާ ކުރައްވާ ލަދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ