...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރަނބުހުކުރަށްދާހެން
ގބ.
(މިސާލުބަހެއް) ދާންޖެހޭ ތާކަށް މާކުރިން ދާންނުކުމެގެން ރައްޓެހިންގެ ގޭގެއަށް ވަދެ ކޮއިބޮއި ދުންބޮއި ދުފާހަދައިގެން އެންމެފަހުން އެތަނަކަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ