...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރަންޓީ
ނ.
(1) އެއްޗެއް އޭގެ ފުރިހަމަ ކަންމަތީ ހުންނާނެކަމަށްދޭ ޔަޤީންކަމުގެ މުއްދަތު.
(2) ރަހުނު.
(3) މީހެއްގެ މައްޗަށް، ކަމަކާމެދު ލިބިފައިވާ އިތުބާރު.
(4) ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ވާނެކަމަށް އޮންނަ ޔަޤީންކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިރިމޭޓު . ގެރެންޓީ . ޑިޕޮޒިޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ