...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަބޫލު
ނއ.
(1) ރުހޭ.
(2) އެއްބަސްވާ.
(3) ހިތްކިޔާ.
(4) ހިތާވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްތުންވުން . ހިތްރުއްސުން . ނަޒަރިއްޔާ . ނުރުހުން . ރަހަ . ރިއްސަށްލޯލުން . ރުހުން . ބައިޢަތު ހިފުން . ބަސްނުވިކުން . ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ. . ބަސްނޭހުން . ބަސްކަވައިލުން . ބަސްއެހުން . ބަސްވިކުން . ބާވައިގަތުން . ބުނާބަސްއެހުން . ބުރުބުރުޖައްސައިގަތުން . ބޯހަރު . ބޯހަރުކަން . ކަމުދިޔުން . ކުފުރުވުން . އާނބަސްބުނުން . އާނބަސް . އިސްލާންކަން . އިޖާބަ . އިޖާބަދިނުން . އިޢުތިރާޟު . އެންމެރަނގަޅު . އެއްބައިވުން . އެއްބަސްވުން . ތެދުކޮށްލުން . ލޯބި . ސިޔާސަ . ސިޔާސަކަން . ސިޔާސަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ