...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައި
އ.
(1) ހާލު ނުވަތަ ތަން ނުވަތަ ވަގުތު ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ހަތްގަޑި ފަނަރައިގައި.
(ށ) މޭޒުދޮށުގައި.
(ނ) ބޭރަށް ހިންގުމުގައި.
(2) އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެދުން . ހަށިވައު . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދުފަޅިއެޅުން . ހަނދޭގިރި . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫ . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނާ . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާކުރުން . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަނުކަކުނި . ހަނުއެނބުރުން . ހަނުގާގަނޑު . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންނޮޅުން . ހަންކެނޑުން . ހަންމާލާ . ހަންމުށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ