...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިކޮޅުގައިގާދުރު
ގބ.
(1) އެއްޗެހިއުކާއިރު، ނުވަތަ އެއްޗެއް އެއްލާއިރު އެއިންރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކުރުވުމަށް ބުނާބަހެއް.
(2) ކަމަކާ ތިމާއާ ގުޅުމެއްނެތްކަން އެންގުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ތިޔަ ކަންތަކާމަށާ ގައިކޮޅުގައިގާ ދުރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ