...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިގައި މައްޗަށްއެރުން
މ.
(ހ) (1) މީހުންތަކެއް އެކެއްގެ ބޯމަތިން އަނެކަކުތަނެއް ބަލަން އުޅުން.
(2) ބަހާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ވިއްކާ އެއްޗެއް އަތުލަން މީހުންތަކެއް އެކެއްގެ ބޯމަތިން އަނެކަކު އަތްދިއްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ