...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިގޯޅިކަން
ނއ.
(1) މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ މާބޮޑަށް ކައިރިކަން.
(2) ކައިރި ކައިރީގައި ހުރިކަން.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި، އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ