...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ


ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަތް . ހަތާ . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހިރި . ހިރިގާ . ހިއަނިގައު . ހިތްކޮށި . ހިތްގާ . ހިތްގާކަން . ހިތްގާވުން . ހިލަގައު . ހިޔަނިގައު . ހިޔަނިގާ . ހޯނައްސާ . ނަށާމައު . ނަކަތްގައު . ނަކަތްގާ . ރަށްފުށް . ރަސްގެފާނު . ރާތާގާބަރި . ބަނދަރުޖެހުން . ބަނޑުގައު . ބަނޑުގާ . ބަދި . ބަތާވިހިލަ . ބަޠަލާ . ބަޠަލުން . ބާބު . ބިންގާ . ބިންގައުއެޅުން . ބިންގާއެޅުން . ބޯދި . ކަށްގައު . ކަށްގާ . ކަނޑޮހޮޅި . ކަންގާ . ކަސްގައު . ކަސްގާ . ކީލަ . ކީލާ . ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު . ކޮޅުގައު . އަންބަލަންފޮއްތާ . އަންގަލަ . އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން . އައްތަވާޅި . އަސްމަސް . އާނު . އާނުގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ