...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައުން
ައި ނިދާހެދުމުގައި ތިބޭ އަންހެނުން ބޭރަށް ނުކުންނަންވީމާ ވަގުތީގޮތުންލާ ހެދުމާއި އެކިކަންކަމަށް ޚާއްޞަވެފައި ތިބޭ މީހުން (ވަކީލުން،ފަނޑިޔާރުން، އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި (އުޅޭމީހުން) ނާއި ޢިލްމުވެރިން ޕްރޮފެސަރުން ލާ އެކަންކަަމަށް ޚާއްޞަ ހެދުން ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ