...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަހަމާންތިކަން
ބައެއް މީހުނަށް ކޮލިލައްވައިފައި ދެއްވާ ޢިއްޒަތުގެ ނަމެކެވެ.
މިބައި މީހުންނަކަށް މުސާރައެއްނޯވެއެވެ.
މިބައިމީހުން ހެނދޭގިރި އަކުގެ މެދުވެރިކޮށް ރަސްކަމުގެތެރޭގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމަކާއި ރަސްގެފާނުންގެ އަރިހުގައި ބަސްދަންނަވައި ލަފާ ދަންނަވައި ހަދައުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ