...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަރުއުފުލުން
މ.
(1) ޝަރަފުއިތުރުވުން.
(2) ޢިއްޒަތް ބޮޑުވުން.
(3) އިޙްތިރާމް އިތުރުވުން.
(4) އުޅުމާއި އަޚްލާޤުގައި ހުންނަމާތްކަން އެހެން މީހުން ބޮޑަށް ބަލައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ