...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަރުވެރިން
ނ.
(1) ޝަރަފުވެރީން .
(2) ޢިއްޒަތްތެރީން.
(3) އިޙްތިރާމްކުރެވޭ މީހުން.
(4) ޚާއްޞަމަތިވެރި އިޙްތިރާމް ލިބިފައިވާ މީހުން.
(5) އުޅުމާއި އަޚްލާޤުގައި މާތްގޮތް ހުންނަ މީހުން.
(6) ބޮޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިއްޒަތްތެރިން . އިއްޒަތްތެރީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ