...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަބަދަވިކަން ދެއްކުން
"ގަދަބަ ދަވިކަން ދެއްކުން" މ.
(1) ނަހަމަގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން.
(2) ތިމާގެ ގައިގައި ހުރިބާރުން ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްލުން.
(3) ވަރުގަދަކަން ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ