...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަކުރުން
ިވެފައިހުރީމާ ގަދަކުރަން މުޑިޖެހުން.
(3) ތަނަކަށް ވެރިވެގަތުން.
(4) ވިއްސާރަވެ ވައިގަދަވުން.
މަޖާޒު:
(5) ބޭނުންވުމާއެކުވެސް ބޭނުންނުވާގޮތް ދެއްކުން.
މިސާލު:
ކާންދާން ބުނީމައިވެސް އުޅުނީ ގަދަކުރަން ވެގެންނެވެ.
ތިމާގެބަސް އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅޭލެވުން . ހަޅޭޖެހުން . ހާހޯލެވުން . ބާރުކުރުން . ބާރުލުން . ކޯތެޅުން . އަޑުހަރުކުރުން . ތާކީދުކުރުން . ޒީލަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ