...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަވުން
(3) ވަރުގަދަވުން.
(4) ވައިބާރުވުން.
މިސާލު:
ވައިގަދަވުން.
(5) ކަނޑުބޮޑުވެ ރާޅުތައް އުފުލުން.
މިސާލު:
ކަނޑު ގަދަވުން.
(6) ބައެއްކަންތައް ހުންނަންވީ ވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ދިއުން.
މިސާލު:
(ހ) ރުޅިގަދަވުން.
(ށ) ހުންގަދަވުން.
(ނ) ހޫނު ގަދަވުން.
(ރ) ފިނިގަދަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޖާނު . ހިތްއަލިވުން . ހިތްތޫނުވުން . ހޫނުވުން . ރިއްސައިގަތުން . ބަދަހިވުން . ބާރުވުން . ބޯބޮޑުވުން . ކުޅިވުން . ކެހެނިވުން . އަންގަދަވުން . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . ވަރުގަދަވުން . ވޭންއެޅުން . ފަސޭހަވުން . ފިނިބާރުވުން . ފިނިބޮޑުވުން . ފިރިހެންވުން . ފެނުބާރުހިފުން . ފެންފާލެހިފުން . ފޯރިއެރުން . ދުނިބާރުވުން . ދުނިގަދަވުން . ދުޅަހެޔޮވުން . ދެޅެހިވުން . ދެލަހިވުން . ދެގޮތުންއެއްގޮތްވުން . ތޫނުވުން . ލޮނުގަދަވުން . ލޯއަލިވުން . ގަރަވުން . ގަރެވުން . ގަރޮވުން . ގަދަކުރުން . ގަދަކޮށްލުން . ގަދަވުން . ގަދަފަދަވުން . ގިނިގަދަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ