...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަތުން
މ.
(1) އަގެއްދީފައި އެއްޗެއް ލިބިގަތުން.
(2) ބުޅީގައި މަސްޖެހުން.
(3) ރުއްގަހުން އެއްޗެހި އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަޅަޖެހުން . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަޅޭލައިގަތުން . ހައިވުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހާސިލުކުރުން . ހިނައިގަތުން . ހިނުން . ހިނެއިން . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިފައިގަތުން . ހިފުން . ހިތްބިރުގަތުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިލިގަތުން . ހިލުން . ހިޔަމަހީވުން . ހިޖުރަ . ހުށަހޮޅިވަޑައިގަތުން . ހުށަހޮޅިލެއްވުން . ހުށަހޮޅިގަތުން . ހުނިފެންބޮއިގެންއުޅުން . ހުރަހޮޅިގަތުން . ހުޅަނގުވުން . ހުސްބުޅީގައިގަތުން . ހެނދުވުން . ހެއްލުންތެރިވުން . ހެދިގަތުން . ހެލިގަތުން . ހެސްގަތުން . ހޭކުޑައިވުން . ހޮޑުލަވައިގަތުން . ނަކައްލުން . ނަކަތްޖެހުން . ނިވައްތައިގަތުން . ނީލަންނެގުން . ނޫގަތުން . ނެއްޓިގަތުން . ނެއްޓުން . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ނެގުން . ރަކި . ރަކިވުން . ރާޅުޖެހުން . ރުޅިބޭލުން . ރުކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ