...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަތްވަޅަށް މިޔަންއައުން
މ.
(މިސާލުބަހެއް) ކުރިން ތިމާ އުޅެމުން އައި ތަނެއްގެ މަތިން ފޫހިވެގެން އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ވާނެކަމަށް އެހެން ތަނަކަށް ގޮސްފައި އެތަނެއްގައި ނުއުޅެވިގެން ކުރިން އުޅުނު ތަނަށް އަލުން އެނބުރި އައުމުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ