...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސް
(ބ) ފޭރާން ވިއުމަށް ޓަކައި ފުރާފައި ހުންނަ އުއި ގަނޑު އުއިފަށް ދިނރުބާކޮޅު ލާދަނޑިން ފެށިގެން ކޮޅުފަސްކޮޅު ލާދަނޑިޔަށް ގެންގޮސް އަނބުރައި ދިރުނބާކޮޅު ލާދަނޑިޔަށް ގެނެސްފައި ހުންނަފަށް ގަހެއްގައި ހިމެނޭނީ މައްޗަށް ހުންނަ ފަށަކާއި އަޑިޔަށް ހުންނަ ފަށެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުރާ . ހަރުކުރުން . ހަބަރުގަސް . ހައްޕުކިއުން . ހަވާސާކަން . ހަވާސާވުން . ހަތަރުފަރާތް . ހަތްބިންފާޅަ . ހަލަވެލި . ހިނދުން . ހިނދޫ . ހިނިހަރުބަވާސީ . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިރުކޭތަލަ . ހިކަނދިގަސް . ހިކަނދެގެނހެ . ހިކިދަހަނގުވުން . ހިއްމަލާރޭ . ހިއްމަލާދުވަސް . ހިތިދަނޑި . ހިތުނިޔަތް . ހިތުނިޔަތްގަތުން . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިލަތޮށި . ހިޔައުއެރުން . ހިޔާބޮޑުގަސް . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހީރިވުން . ހީކުރުން . ހުނގު . ހުރާ . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުޅުލުން . ހުޅުޖެހުން . ހުކުރުއެޅުން . ހުއިވަކުބަލި . ހުއިފަތުނައި . ހުވަނދުފަރުވާ . ހުވަނި . ހުވަގޮށް . ހުލި . ހުލިވުން . ހުޓިކަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ