...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްތު
ނ.
(1) ކަމަކަށް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުމަށް ހިތަށް އަރާ އެރުން.
(2) ނިޔަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕުކިއުން . ހިނދުން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިތުނިޔަތް . ހިތުނިޔަތްގަތުން . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހުޅުލުން . ހުޅުޖެހުން . ހުކުރުއެޅުން . ނަމާދުއެޅުން . ނިޔަތް . ނިޔަތްތެދުކުރުން . ނިޔަތްގަތުން . ބަނޑުފެޅުން . ކަމާކަންފަށާ . އަމާޒުކުރުން . އަމުދުން . އިޙްރާމް . މަޤްޞަދު . މިސްރާބު . މުރާދު . ފީނުން . ފޭހިކޮށްލުން . ފޭހިއެރުވުން . ދަނޑުހެއްދުން . ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުން . ލިޔެލާޖެހުން . ގަސްދު . ގަސްދުކުރުން . ގެނބިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ