...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްގަހާގެހި
ނ.
ހުރިހައި ވައްތަރެއްގެ ގަހަށް އެއްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . މުޑުވައް . ފަޅަ . ފޯދުން . ދަނޑުފަނގު . ދިރުން . ތަރުކާރީ . ގައު . ޖަނަވާރު . ޖަންގަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ