...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑަގަޑަ
ނ.
ބައެއްކަހަލަ ކަންތައް އޭގެ އެންމެ ބާރުމިނުގައި ވުމަށް ކިޔައި އުޅޭ ގޮތެއް.
މިސާލު:
(ހ) ގަޑަގަޑައަޅައިފައި ކެކުން.
(ށ) ގަޑަގަޑައަޅައިފައި ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮކޮބޮކޮޖެހުން . ގަޑަގަޑަ . ގަޑަގަޑަ އަޅައިފައި ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ