...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑި
ކުރާ އާލަތެއް.
ވަގުތު އެނގެނީ އެއާލަތް ހިނގުމުގެ ތެރޭގައި އޭގައިވާ ކަށިން ނުވަތަ އަރާ ނަންބަރުންނެވެ.
މި އެކި ސިފަސިފައިގައި އެކި ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށާއި އަތުގައި އަޅާގޮތަށް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
(3) ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތު.
(4) ވަޤުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުވުން . ހާޒިރީ . ހެނދުން . ރަންމަތީލުން . ރޭޓު . ބަނޑުކެއުން . ބަރު . ބައިފުޅި . ބޭފަރާ ދަތުރު . ކަރުނާމާޓަރު . އަހަރު . އަނދުންދަވާދު . އަވަސްކުރުން . އަތުރާހަނޑަސް . އަތުކުރީގަޑި . ވަގުތު . ވެދުންކުރުން . މިނިޓު . މިނެއްޓު . މޫނުމަތި . ފާނަބަސަނދު . ފުޅިއަށްޖެހުން . ދަން . ދަންބައި . ދަންބެހުން . ދަންފަޅި . ދަންފުޅި . ދަމަކަށް އިރުއެރުން . ދުވަސް . ތަންއޮތްތާގޮނޑިއެޅުން . ތަންޑު . ތާވަލު . ލަސް . ލަސްކަން . ލަސްކުރުން . ލަސްވުން . ލޯގަނޑުޖެހުން . ގައި . ގަމަރު . ގަޑި ހަމަކުރުން . ގަޑި ހަދާ އައިނު . ގަޑިހެދުން . ގަޑިފުރުން . ގަޑިޖެއްސުން . ގަޑީތުޅު . ގަޑީލާރި . ސާއަތް . ސުންގަޑި . ސޯނާކުރުން . ސޯނާގަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ