...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑި ހަމަކުރުން
މ.
(1) ގަޑި ވަކި ވަގުތަކާ އެއްވަރު ކުރުން.
(2) ވަކި ވަގުތެއް ވަންދެން ހިންގަންޖެހޭ އިންޖީނުފަދަ ތަކެތި އެ ވަގުތު ހަމަވަންދެން ހިނގުން.
(3) ގަޑިން ގަޑިއަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގައި އެކަމެއް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ހަމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ