...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑި ހަދާ އައިނު
ނ.
ގަޑި ހަދާއިރު ބޭނުންކުރާ އައިނެއް.
މިއައިނު ހުންނަނީ ލޮލުގައި ތިއްބާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ