...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑިޖެހުން
މ.
(1) ވަގުތުޖެހުން.
(2) ތަނަކަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ވަގުތަށް ޙާޟިރުނުވެވި ލަސްވުން.
(3) މަޖާޒު:
މިންވަރުފުޅުން ކަމެއްގެ ވަގުތު އައިސްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ