...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑުބަޑު ކުރުން
މ.
(1) ތަޣައްޔަރު ކުރުން.
(2) އަސްލާއި އެހެން އެއްޗަކާ އެއްކުރުން.
(3) ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ