...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑުބަޑުވުން
މ.
(1) ތަޣައްޔަރު ވުން.
(2) އަސްލާއި އެހެން އެއްޗަކާ އެކުވުން.
(3) ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ