...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާނު
ނ.
(1) އަތްތިލަ، ގޮށިކޮށްލީމާ އެތެރެއަށް އެޅޭ މިންވަރު.
(2) އަތް ގޮށިފުރޭ މިންވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނި . ހުންގާނިދީނި . ހުންގާނިދޫންނާ . ހުންގާނިޔާ . ހުންގާނު ދޫނި . ހުންގާނު ގޮނޑި . ހުންގާނުހިފުން . ހުންގާނުކަރުވަޅު . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުންގާނުކުރެދިގަނޑު . ހުންގާނުއިލިގަނޑު . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހުންގާނުވައިބުރު . ހުންގާނުމައިފޮތި . ހުންގާނުމޮއި . ހުންގާނުފަހުފޮތި . ހުންގާނުފުއްބުރު . ހުންގާނުދަން . ހުންގާނުސަރަކަ . ހުރިނެތްގޮތް . ނަރުމާދާ . ނިވާފޮތި . ރައްކާބައިން . ރޮނޑުކަށި . ބުއްލަބުޑި . އިލިގަނޑު . އުޅައް . އޮޅުވުން . ވަކިގަނޑުކުރެހުން . ވަތްދީގަތުން . ވާނުވާ . މަތިބޯ . މާދާ . މާދާނަރު . މާދާއެޅުން . މޫޓު . މޯހިރުންކެއުން . ފަންސި . ފުންގާނަ . ފޭހިއެރުން . ދަހިބޮނޑޮވުން . ތައްގަނޑު . ތަފުރީލު . ތޮންގާ . ގެރިބޯ . ޓޮންގާ . ޔާއިދަރޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ