...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާތްތިމާގެ
ނއ.
ޢާއިލީގޮތުން ގުޅިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ބޭން . އަހުލުވަހުލު . އަހުލުވަހުލުން . އަހުލުވެރި . އަހުލުވެރިން . އިރުތަވެރިން . އެއްލޭހިނގުން . އެއްލޭފެންހިނގުން . ފަހަރި . ދުރުހިލޭވެގަތުން . ދެބެއިން . ލަދުބެލުން . ލޭގެގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ