...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނަ
ނއ.
(1) ޢަދަދުގެ ގޮތުން އިތުރު.
(2) އެތަކެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިމޮޔަ . ހަންޑިފިއްލުން . ހަރުކަށި . ހަރުމުދާ . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަކި . ހައްދުބުޑު . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަލަނި . ހަލަކަ . ހަލަވެލި . ހަސްކާ . ހާ . ހާހާ . ހާލިނެގުން . ހާސްފައި . ހިނގައިލުން . ހިނި . ހިނިހަރުބަވާސީ . ހިނިގަތުން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރުނދު . ހިބަ . ހިކިރޯ . ހިއްކިބިލިމަގު . ހިއްތަލަ . ހިމަބިހި . ހިމެރި . ހިތާވުން . ހިތިބޯ . ހިތިގަސް . ހިލަ . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިސްޓީރިޔާ . ހުނަރުވެރިން . ހުރޫ . ހުރެހުރެ . ހުޅުހުޅު . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުއިތޮށި . ހުވަނދުމައު . ހުވަން . ހުވަގޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ