...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނަކަން
ނއނ.
މީހުން ނުވަތަ އެއްޗެއްހި ޢަދަދުން އިތުރުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހެޔޮވަރުމީހާ . ބައިބޯކަން . ކަންހިމުން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށްކާފަރުންއެރިހެން . ކަމާ . ކާރުސާނާކަން . ކިތައް . އިތުރުކަން . އެއްނޭވާކުދިން . ވާބޯކަން . މުއްސަނދިކަން . މުދައުވެރިކަން . މުދާވެރިކަން . ފައިސާވެރިކަން . ފަތްބޯކަން . ދަނަވަ . ދަނަމަ . ދަނާވަ . ދަނާލަ . ތިޔާގިކަން . ގިނަގުނަކަން . ސިރީރަންނަވަލޯކަމަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ