...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނައޮޅި ގިރާކުރަންޏާ ގިނައަޑުއިވޭނެ
"ގިނައޮޅިގިރާކުރަންޏާ ގިނައަޑުއިވޭނެ" ގބ.
(މުސްކުޅިބަހެއް) ގިނަތަންތަނަށް ވަދެ އުޅެންޏާ، އެމީހަކާމެދު ގިނަވާހަކަ ދެކެވި، ގިނަބަދުނާމުވާނެކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ